fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2021 Gooischekerstbomen.nl

Introductie 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Wij adviseren daarom om de Algemene Voorwaarden goed en zorgvuldig door te lezen.

Artikel 1. Definities 

 1. Gooischekerstbomen.nl: gevestigd te Baarn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 32154532.
 2. Website: de website van Gooischekerstbomen.nl, te raadplegen via https://www.gooischekerstbomen.nl en alle bijbehorende (sub)domeinen.
 3. Klant: de natuurlijke persoon, of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een bedrijf of als natuurlijk persoon die een Overeenkomst aangaat met Gooischekerstbomen.nl.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Gooischekerstbomen.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden altijd onderdeel uitmaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 1. Op alle aankopen, overeenkomsten en leveringen van Gooischekerstbomen.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden van Gooischekerstbomen.nl, zijn deze voor Gooischekerstbomen.nl slechts bindend indien en voor zover deze door Gooischekerstbomen.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en informatie 

 1. Alle op de Website, en in andere van Gooischekerstbomen.nl afkomstige informatie, vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend zal dit duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst, vermeld worden. Deze kosten zullen in het bestelproces apart worden weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn verwerkt, zal dit ook vermeld worden.
 3. De inhoud van de Website en andere materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Gooischekerstbomen.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website en andere materialen te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Gooischekerstbomen.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke instel- en typefouten.
 4. Gooischekerstbomen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Échte kerstbomen zijn natuurproducten. De afbeeldingen op de Website van deze kerstbomen zijn slechts indicatief. Uiteraard staat Gooischekerstbomen.nl te allen tijde in voor de kwaliteit van de geleverde kerstbomen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Gooischekerstbomen.nl en het voldoen aan de daarbij door Gooischekerstbomen.nl gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gooischekerstbomen.nl automatisch, langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Gooischekerstbomen.nl het recht om prijzen hierover aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst 

 1. Zodra de bestelling door Gooischekerstbomen.nl is ontvangen, stuurt Gooischekerstbomen.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Gooischekerstbomen.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Op de Website en in andere communicatie wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en wordt er een indicatie gegeven binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
 4. De genoemde levertermijn is een indicatie. Gooischekerstbomen.nl stelt alles in het werk om binnen de indicatietermijn te leveren. Indien Gooischekerstbomen.nl de producten niet binnen de termijn kan leveren, doet Gooischekerstbomen.nl dit uiterlijk binnen 30 dagen. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk is stelt Gooischekerstbomen.nl de klant daarvan tijdig in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden. De klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding.
 5. Aflevering vindt plaats direct bij de eerste deur dat toegang geeft tot het gebouw.
 6. Gooischekerstbomen.nl raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.
 8. Voor kerstbomen die te klein of te groot besteld worden en dienen omgewisseld te worden, berekenen wij een bedrag van €10,-. Dit bedrag is gebaseerd op een kostprijs van de werkzaamheden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 

1. Gooischekerstbomen.nl behoudt zich, ten opzichte van de klant het eigendom van de geleverde goederen voor. Totdat de volledige betaling bij Gooischekerstbomen.nl binnen is, blijven de goederen eigendom van Gooischekerstbomen.nl.

Artikel 7. Herroepingsrecht 

 1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Gooischekerstbomen.nl binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Alleen de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant.
 2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien klant het product dusdanig heeft behandeld, dat de waarde minder is geworden, is Gooischekerstbomen.nl gerechtigd kosten in rekening te brengen of, indien het product in het geheel niet meer verkoopbaar is, de retourzending te weigeren.
 3. Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Gooischekerstbomen.nl te retourneren, dan wel binnen deze termijn Gooischekerstbomen.nl op de hoogte te stellen van het feit dat hij het product wenst te retourneren, waarna hij het product zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 werkdagen zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden naar het adres zoals dat vermeld staat op het verzendlabel.
 4. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:
  1. Die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van klant, zoals bedrukte of geïmpregneerde artikelen;
  2. Die snel kunnen bederven of verouderen, zoals natuurlijke, échte kerstbomen.

Artikel 8. Betaling 

 1. De klant dient betalingen aan Gooischekerstbomen.nl volgens de op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Gooischekerstbomen.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Gooischekerstbomen.nl duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan klant ter beschikking gesteld.
 2. Indien klant niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd en daarbij de direct €40,- administratiekosten bovenop het openstaande bedrag.
 3. Bij niet tijdige betaling is klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 9. Garantie en conformiteit 

 1. Gooischekerstbomen.nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Gooischekerstbomen.nl, Kweker, fabrikant of importeur aan de klant verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de Overeenkomst heeft.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Gooischekerstbomen.nl daarvan schriftelijk in kennis te stellen, middels een mail naar info@gooischekerstbomen.nl.
 4. Indien Gooischekerstbomen.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Klachtenprocedure 

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van Gooischekerstbomen.nl, kan hij bij Gooischekerstbomen.nl per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.
 2. Gooischekerstbomen.nl geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Gooischekerstbomen.nl binnen drie werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht de klant.

Artikel 11. Persoonsgegevens 

1. Gooischekerstbomen.nl verwerkt de persoonsgegevens van Consument of Zakelijke klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

2. Gooischekerstbomen.nl zal alleen de gegevens van de klant gebruiken voor eigen doeleinden (mailing sturen met bijvoorbeeld aanbiedingen) en zal zorgvuldig omgaan met de gegevens van klanten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

 1. Het bestelproces op de Website bevat voldoende controlemogelijkheden. Indien de klant desondanks invulfouten maakt aanvaardt Gooischekerstbomen.nl geen enkele aansprakelijkheid.
 2. De totale aansprakelijkheid van Gooischekerstbomen.nl jegens Zakelijke klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) voor het betreffende product/dienst.
 3. Aansprakelijkheid van Gooischekerstbomen.nl jegens klant, voor indirecte schade, daaronder in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Gooischekerstbomen.nl jegens klant, geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gooischekerstbomen.nl.
 5. De aansprakelijkheid van Gooischekerstbomen.nl jegens klant, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien klant Gooischekerstbomen.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Gooischekerstbomen.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gooischekerstbomen.nl in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Zakelijke klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Gooischekerstbomen.nl meldt.
 7. In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Gooischekerstbomen.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Gooischekerstbomen.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Slotbepalingen 

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter Gooischekerstbomen.nl.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.